Skip to main content

 

 

Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie is een nieuwe bijlage gemaakt over ADHD-middelen bij volwassenen. Hierin staan belangrijke aandachtspunten wanneer de huisarts het voorschrijven van ADHD-middelen overneemt van de ggz. De huisarts is dan ook verantwoordelijk voor de controles en monitoring van het geneesmiddelengebruik.

Kernboodschappen van deze notitie zijn:

■ Diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen horen thuis in de ggz.
■ De huisarts kan ADHD-medicatie herhalen voor patiënten die na instelling door de ggz stabiel
zijn (afhankelijk van de complexiteit) als hij zich daartoe bekwaam acht, een overdracht met
(controle-)instructie van de behandelend psychiater heeft ontvangen en de mogelijkheid heeft
om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.
■ De huisarts is niet verplicht om ADHD-medicatie voor te schrijven.
■ De huisarts die ADHD-medicatie herhaalt, is zich ervan bewust dat het voorschrijven van stimulantia voor de indicatie ADHD bij volwassenen veelal offlabel is.
■ De huisarts die ADHD-medicatie herhaalt, is verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles op
(cardiovasculaire) bijwerkingen en verslaving en voor de medicamenteuze behandeling.
■ De huisarts die ADHD-medicatie herhaalt, is alert op signalen van misbruik en verslaving, vooral
bij kortwerkende preparaten.
■ Ook voor de huisarts die geen ADHD-medicatie herhaalt is alertheid op bijwerkingen, interacties en complicaties raadzaam.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/adhd-middelen-bij-volwassenen

Els van den Ban

Els van den Ban

Voorzitter ADHD Netwerk