Het ADHD Netwerk is in 2010 opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door samengaan van deze netwerken werd beoogd aandacht te schenken aan ADHD als kwetsbaarheid gedurende de hele levensloop, waarbij opgemerkt kan worden dat de uitingsvorm gedurende het leven kan veranderen. Het ADHD Netwerk voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom ADHD en belemmeringen op het gebied van gedrag, impulsiviteit en aandacht. Wij hebben als missie om voor iedereen die betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen zo veel mogelijk evidence en practice based kennis te verschaffen. Zo kunnen professionals mensen met ADHD zo goed als mogelijk ondersteunen en bekrachtigen in elke fase van hun verdere ontwikkeling.

Het gaat om kwetsbaarheden van mensen op het gebied van aandacht, concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit. Naast deze kwetsbaarheid, die zich kan uiten in beperkingen in ontwikkeling en functioneren, worden ook vaak andere problemen, zoals die met het zelfbeeld, angst, depressie, verslaving, agressie, tics, autisme spectrum stoornissen, motoriek, spraak, slapen, gewicht, school- werk en relatieproblemen voor.

Goede informatie aan professionals komt ten goede aan de behandeling van mensen met ADHD of deze kwetsbaarheid. Bekend is dat adequate behandeling klachten vermindert en toekomstperspectief verbetert. Aan het begrip ADHD kleven nog altijd vele misverstanden en vooroordelen. Het ADHD Netwerk wil een genuanceerd beeld bieden om onterechte stigmatisering tegen te gaan middels het creëren van een (online) platform waar kennis en ervaring met respect voor verschillende invalshoeken kan worden gedeeld.

Onze Missie

We willen bereiken dat alle kinderen en volwassenen waarbij de diagnose ADHD of ADD is gesteld volgens de huidige state of the art worden onderzocht en behandeld in hun eigen omgeving waarbij alle milieus, school, thuis en sociaal worden betrokken. Daarbij is van belang dat er continuïteit van zorg wordt geboden gedurende de gehele levensloop aangezien iedere levensfase weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Er moet in het bijzonder aandacht komen voor preventie gericht op het voorkomen of zo veel mogelijk verminderen van de negatieve gevolgen van (onbehandelde) ADHD. Het is namelijk bekend dat mensen met ADHD meer risico lopen op het ontwikkelen van gedragsproblemen op jonge leeftijd, schooluitval, middelenmisbruik, ziekenhuisopnames, auto-ongevallen, relatieproblemen en vroegtijdig overlijden.

Het vormen van een forum voor een grote diversiteit aan behandelaren die te maken hebben of zullen krijgen met kinderen, jongeren en volwassenen zal bijdragen aan het optimaliseren van de zorg voor mensen die lijden aan hun ADHD klachten. Het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring, het verrichten van onderzoek en anderen hierin stimuleren door het organiseren van Netwerkmeetings waar zowel nationale als internationale deskundigen worden uitgenodigd.

Het ADHD Netwerk spant zich in om de samenwerking te bevorderen met alle relevante partijen, waaronder patiëntenverenigingen, GGZ instellingen, academische centra, vrijgevestigde praktijken, gemeentes en de overheid met als doel behandelaren en patiënten te ondersteunen. Het is ons inziens van groot belang dat er voor iedereen die ADHD heeft begrip, kennis en een respectvolle bejegening binnen het publieke domein wordt bevordert.

Visie

Het ADHD Netwerk streeft ernaar behandelaren en ieder die betrokken is te voorzien van de juiste en relevante informatie over alles wat te maken heeft met ADHD. ADHD is een diagnose die gedurende de gehele levensloop op diverse terreinen van het leven invloed heeft – op school en werk, in de thuissituatie met ouders, broers, zussen of partner, tijdens het sporten en overige sociale activiteiten. ADHD is daarbij zeer erfelijk gebleken, komt vaak bij meerdere gezinsleden voor en heeft daarom een grote impact op de algehele sociaal- emotionele ontwikkeling van de individu met soms grote gevolgen. Het kan ook gepaard gaan met allerlei zorgelijke ontwikkelingen, zoals overmatig drugsgebruik, criminaliteit, studie uitval of echtscheiding.

Op het emotionele vlak is er bij meer dan 70% van de mensen met ADHD ook sprake van angstklachten, depressies, tic stoornissen, gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, overgewicht en/of autisme spectrum problemen. Bij de ondersteuning, begeleiding en behandeling moet daarbij rekening gehouden worden met gender, het gezin, collega’s op het werk en overige sociale activiteiten. Inmiddels wordt ook steeds meer duidelijk dat het hebben van ADHD een aanzienlijk hoger risico geeft op vroegtijdig overlijden in vergelijking met mensen zonder ADHD.

De kenmerken van het gedrag en de persoonlijkheid kunnen anderzijds heel positief zijn: men kan heel creatief zijn enthousiast en humorvol, uitblinkend in sport (denk aan Michael Phelps, Joey van den Berg, Greg Louganis), werk (Stephen Hawking, Albert Einstein) of artistieke bezigheden (Jochem Meyer, Theo Maassen, Paul de Leeuw).