Skip to main content

In Molecular Psychiatry februari 2023 is het volgende artikel verschenen:

‘In utero exposure to ADHD medication and long term offspring outcomes.’

Hierbij kwam het geruststellende bericht voor zwangeren dia afhankelijk zijn van hun ADHD medicatie dat er geen verschil werd gevonden in de neurobiologischeontwikkeling en groei bij hun kinderen vergeleken met zwangeren die geen ADHD medicatie namen vóór hun zwangerschap.

Het is bekend dat er steeds meer ADHD medicatie wordt gebruikt door volwassenen en dat betekent ook dat het vaker zal voorkomen dat vrouwen ADHD medicatie tijdens hun zwangerschap nemen. Er bestaan daarbij logisch zorgen over de lange termijn gevolgen voor het kind dat is blootgesteld aan ADHD medicatie tijdens de zwangerschap.

De onderzoekers hebben getracht hier enige helderheid in te krijgen. Er werd gebruik gemaakt van een bevolkings-based cohort van de Deense nationale registers waarbij 1.068.073 levend geboren kinderen (1-ling) werden gevolgd tussen 1998 en 2015.  Kinderen van moeders die ADHD medicatie gebruikten (methylfenidaat, amfetamine, dexamfetamine, lisdexamfetamine, modafinil, atomoxetine, clonidine) tijdens de zwangerschap werden vergeleken via een statitische methodiek (cox-regression) met moeders die hun ADHD medicatie hadden gestaakt vóór hun zwangerschap.

Uitkomstmaten bestonden uit neurobiologische psychiatrische stoornissen, stoornissen in het gehoor en visus, epilepsie, insulten en groeistoornissen tijdens de kinderleeftijd en adolescentie.

In totaal werden 898 kinderen die waren blootgesteld aan ADHD medicatie tijdens de zwangerschap vergeleken met 1270 kinderen van moeders die waren gestopt met hun ADHD medicatie vóór hun zwangerschap. Na het corrigeren voor demografische en psychiatrische kenmerken bij de moeder werd er géén verhoogd risico gevonden voor enige neurobiologische stoornis bij hun kinderen in geen van de subcategorie uitkomstmaten zowel gecombineerd als per individuele subcategorie. (aHR 0.97, 95% CI 0.81 to 1.17).

Neurobiologische ontwikkeling en groei in nakomelingen verschilden niet met antenatale blootstelling aan ADHD medicatie.

Deze uitkomsten kunnen enige geruststelling bieden aan vrouwen met ADHD die niet zonder hun ADHD medicatie kunnen voor hun dagelijks functioneren en die overwegen hun medicatie voort te zetten tijdens hun zwangerschap

 

Artikel:

Bang Madsen K, Robakis TK, Liu X, Momen N, Larsson H, Dreier JW, Kildegaard H, Groth JB, Newcorn JH, Hove Thomsen P, Munk-Olsen T, Bergink V. In utero exposure to ADHD medication and long-term offspring outcomes. Mol Psychiatry. 2023 Apr;28(4):1739-1746. doi: 10.1038/s41380-023-01992-6. Epub 2023 Feb 9. PMID: 36759544.

 

Abstract

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) medication is increasingly being used during pregnancy. Concerns have been raised as to whether ADHD medication has long-term adverse effects on the offspring. The authors investigated whether in utero exposure to ADHD medication was associated with adverse long-term neurodevelopmental and growth outcomes in offspring. The population-based cohort study in the Danish national registers included 1,068,073 liveborn singletons from 1998 to 2015 followed until any developmental diagnosis, death, emigration, or December 31, 2018. Children of mothers who continued ADHD medication (methylphenidate, amphetamine, dexamphetamine, lisdexamphetamine, modafinil, atomoxetine, clonidine) during pregnancy and children of mothers who discontinued ADHD medication before pregnancy were compared using Cox regression. Main outcomes were neurodevelopmental psychiatric disorders, impairments in vision or hearing, epilepsy, seizures, or growth impairment during childhood or adolescence. In total, 898 children were exposed to ADHD medication during pregnancy compared to 1270 children whose mothers discontinued ADHD medication before pregnancy. After adjustment for demographic and psychiatric characteristics of the mother, no increased risk of any offspring developmental disorders was found combined (aHR 0.97, 95% CI 0.81 to 1.17) or for separate subcategories. Similarly, no increased risk was found for any sub-categories of outcomes in the negative control or sibling controlled analyses. Neurodevelopment and growth in offspring do not differ based on antenatal exposure to ADHD medication. These findings provide reassurance for women with ADHD who depend on ADHD medication for daily functioning and who consider continuing medication in pregnancy.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40263-023-01005-8

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid